Privacy reglement

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hanteert R-zijn dit Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals:
  • het recht van kennisgeving van de opname van gegevens
  • het recht om deze opgenomen gegevens in te zien
  • het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Artikel 1

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van personen voor wie ze bestemd zijn. Van onze medewerkers eisen wij een zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Artikel 2

Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Artikel 3

De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. Inzage van uw gegevens wordt mogelijk gemaakt op het kantoor van R-zijn. U kunt hierover op ieder gewenst moment contact opnemen met uw jobcoach.

Artikel 4

R-zijn zal gegevens die te maken hebben met de voortgang en de resultaten van uw traject uitsluitend na het afgeven van een door u getekende machtiging verstrekken aan de opdrachtgever. R-zijn. zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 5

R-zijn zal geen informatie over u opvragen zonder uw schriftelijke toestemming.

Artikel 6

Gegevens van u die onder de wettelijk vastgelegde bewaarplicht van 10 jaar vallen, worden bewaard in zowel een dossier als ook een database gedurende 10 jaar.

Artikel 7

De verwerking en de opslag van uw gegevens vindt plaats in een beschermde omgeving en worden centraal gearchiveerd. Een goed beveiligde database maakt toegang voor onbevoegden niet mogelijk.

Artikel 8

Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot de directie van R-zijn.
Rotterdam, 16 december 2013


Download het privacy reglement